NGUYỄN HỮU HUÂN 1988-1991 - Terms of use

Bạn đang truy cập vào web-site “NGUYỄN HỮU HUÂN 1988-1991” bạn đồng ý là bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi tất cả các điều khoản dưới đây, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng “NGUYỄN HỮU HUÂN 1988-1991”. Chúng tôi có thể thay đổi những điều này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn, tuy nhiên bạn nên xem lại điều này thường xuyên vì bạn tiếp tục sử dụng “NGUYỄN HỮU HUÂN 1988-1991” sau khi thay đổi có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản này khi chúng được cập nhật và/hoặc sửa đổi.

Diễn đàn của chúng ta được cung cấp bởi phpBB là một giải pháp bảng thông báo được phát hành theo “ GNU General Public License v2” (hereinafter “GPL”) và có thể tải xuống từ www.phpbb.com. Phần mềm phpBB chỉ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận dựa trên internet; phpBB Limited không chịu trách nhiệm về những gì chúng tôi cho phép và/hoặc không cho phép dưới dạng nội dung và/hoặc hành vi được phép. Để biết thêm thông tin về phpBB, vui lòng xem: https://www.phpbb.com/.

Bạn đồng ý không đăng bất kỳ tài liệu liên quan tới chính trị, lăng mạ, tục tĩu, thô tục, vu khống, hận thù, đe dọa, có khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể vi phạm bất kỳ luật nào của Việt Nam, quốc gia nơi “NGUYỄN HỮU HUÂN 1988-1991” được lưu trữ hoặc luật quốc tế. Làm như vậy có thể dẫn đến việc bạn bị cấm ngay lập tức và vĩnh viễn, kèm theo thông báo cho Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn nếu chúng tôi thấy cần thiết. Địa chỉ IP của tất cả các bài đăng được ghi lại để hỗ trợ thực thi các điều kiện này. Bạn đồng ý rằng “NGUYỄN HỮU HUÂN 1988-1991” có quyền xóa, sửa, di chuyển hoặc đóng bất kỳ chủ đề nào vào bất kỳ lúc nào chúng tôi thấy phù hợp. Là người dùng, bạn đồng ý với bất kỳ thông tin nào bạn đã nhập để được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù thông tin này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của bạn, cả “NGUYỄN HỮU HUÂN 1988-1991” và phpBB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nỗ lực xâm nhập nào có thể dẫn đến việc dữ liệu bị xâm phạm.